Saturday, 25 February 2012

தீர்மானம்


உணர்வுகள் சம்மதிக்கவில்லை...
உணர்ச்சிகள் சமாதானம் ஏற்கவில்லை...
உள்ளம் படும் பாடு
உயிருக்குப் பிடிப்படவில்லை....
எனினும்...
ஊற்றெடுக்கும் முயற்சியில் நானும்...
உருவெடுக்கும் தவத்தில் நீயும்!!!!

No comments:

Post a Comment